MENU

Sept. 2017: Konverzácie pre mierne pokročilých

Štruktúra kurzu:

Konverzačný kurz Konverzácie pre mierne pokročilých je prvým z rady konverzačných kurzov. Je bránou k rozvoju samostatného ústneho a písomného prejavu účastníkov kurzu.
Tento kurz je dvojstupňový a rozdelený na zimný semester (Konverzácie pre mierne pokročilých 1) a letný semester (Konverzácie pre mierne pokročilých 2). Absolvovanie zimného semestra nie je podmienkou pre zápis do letného semestra.
V rámci medzinárodných skúšok zodpovedá skúške Preliminary English Test, alebo cieľovým požiadavkám z anglického jazyka na úrovni B1/B2. Je vhodný i pre budúcich maturantov.

Metodika kurzu:

Konverzačný kurz Konverzácie pre mierne pokročilých 1 je zacielený na rozvoj ústnej interakcie a samostatného ústneho a písomného prejavu účastníkov.
Cieľom kurzu je rozvoj a fixácia slovnej zásoby v rozsahu tematických okruhov s využitím osvojených morfologických a syntaktických javov, automatizácia a aktívne použitie osvojených gramatických javov, nácvik komunikácie v rôznych spoločenských úlohách a situáciách a pochopenie potreby opakovania osvojených znalostí a celoživotného vzdelávania sa v anglickom jazyku.
Absolvent kurzu vie bezprostredne reagovať v bežných situáciách, vie prerozprávať obsah čítaného alebo počutého textu, vie súvislo hovoriť o daných témach, je schopný zdôvodňovať a obhajovať svoje názory, zaujať jasné stanovisko k problému a argumentovať.
Dokáže sa zapájať do konverzácie na známe i neznáme témy a komunikovať na úrovni, ktorá mu umožňuje viesť rozhovor s rodenými účastníkmi.
Individuálna príprava účastníkov pozostáva z opakovania slovnej zásoby, ústnej prípravy na vopred určenú tému alebo napísania súvislého textu podľa zadania.
Gramatické cvičenia sú realizované formou prekladových alebo praktických drilových cvičení a vychádzajú z predpokladu, že účastníci gramatické (morfologické a syntaktické) javy ovládajú.
Účastníci kurzu si vyberajú z ponuky nasledovného tematického a gramatického obsahu kurzu. Konkrétne časti jednotlivých tém budú prispôsobené záujmom účastníkov kurzu.

Tematický obsah kurzu:

Gramatický obsah kurzu:

 

Trvanie kurzu: 18 týždňov (18 x 120 min.)

Frekvencia vyučovania: 1 × 120 min. týždenne

Počet účastníkov v jednej skupine: 4 – 7

Celková cena kurzu: 180 EUR

 

Prihláška na kurz