MENU

Sept. 2016: Konverzácie pre mierne pokročilých

Metodika kurzu:

Konverzačný kurz Konverzácie pre mierne pokročilých 1 je zacielený na osvojenie si prirodzeného spôsobu vyjadrovania sa.
Jeho cieľom je naučiť účastníkov kurzu využívať modelové jazykové prostriedky ako nástroj sebavedomého vyjadrovania sa v cudzom jazyku, zdokonaliť sa vo formulovaní a prezentácii vlastných názorov a precvičiť si schopnosť jazykovej interakcie formou dialógov a situačných cvičení.
Jazykový prejav absolventa kurzu sa stane prirodzenejší, jeho reakčný čas v rozhovoroch sa skráti a nadobudne vlastnosti nenútenej a bezprostrednej komunikácie.
Individuálna príprava účastníkov kurzu je založená na práci s textom, ktoré tvoria jadro diskusií na hodinách a prirodzene rozvíjajú slovnú zásobu účastníkov v oblasti pracovnej angličtiny.
Precvičovanie stredne pokročilej gramatiky je realizované formou spätnej väzby a vychádza z predpokladu, že účastníci ovládajú gramatiku na teoretickej úrovni.
Jazykový kurz je pre mňa živý produkt a v prípade potreby ho prispôsobím úrovni a požiadavkám účastníkov kurzu.

Tematický obsah kurzu:

 

Gramatický obsah kurzu:

 

Trvanie kurzu: 20 týždňov (20 x 120 min.)

Frekvencia vyučovania: 1 × 120 min. týždenne

Počet účastníkov v jednej skupine: 4 – 6

Celková cena kurzu: 200 EUR

 

Prihláška na kurz