MENU

Sept. 2016: Angličtina pre stredne pokročilých B2A

Učebný materiál: New Headway Intermediate
Rozsah prebraného učiva: Lekcia 1-6

Charakteristika kurzu:

Účastník kurzu si rozvíja receptívno – produktívne jazykové zručnosti v súlade s charakteristikou jazykových úrovní Európskej komisie.
Po absolvovaní kurzu dokáže porozumieť dlhším rečníckym prejavom a zložitejšej argumentácii, pokiaľ mu je ich téma do určitej miery známa. Rozumie väčšine televíznych správ a reportáží, dokáže porozumieť väčšine hraných filmov v spisovnom jazyku.
Absolvent kurzu rozumie čítaným článkom a správam týkajúcim sa aktuálnych problémov, v ktorých autori zastávajú jednoznačné postoje alebo názory. Rozumie súčasnej umeleckej próze.
Pri rozhovoroch sa dokáže natoľko spontánne a plynulo vyjadrovať, že ani pre rodeného hovoriaceho, ani pre neho nie je náročné viesť bežný rozhovor. Okrem toho je schopný sa aktívne zapájať do diskusií, zdôvodňovať a obhajovať v nich svoje názory.
Jeho rečová produkcia  je zrozumiteľná a zahŕňa témy z okruhov jeho záujmov. Absolvent tak dokáže zaujať jasné stanovisko k istému problému a uviesť výhody a nevýhody pri jeho riešení.
Pri písaní vie koncipovať jasné a podrobné texty k mnohým témam z okruhu jeho záujmov. V slohovej práci alebo referáte dokáže odovzdávať informácie a argumentovať za alebo proti určitému názoru.
Dokáže písať listy, v ktorých vyjadruje, prečo sú niektoré udalosti a skúsenosti pre neho obzvlášť dôležité.

Tematické okruhy:

Gramatický obsah:

Osvojená slovná zásoba:

Praktická komunikácia:

Písomný prejav:

 

Trvanie kurzu: 16 týždňov (32 x 90 min.)
Frekvencia vyučovania: 2 x 90 min. týždenne
Počet účastníkov v jednej skupine: 5 – 8
Celková cena kurzu: 179,84 EUR (2,81 EUR/45 min.)

 

Prihláška na kurz