MENU

Sept. 2016: Angličtina pre začiatočníkov A1

Učebný materiál: New Headway Elementary
Rozsah prebraného učiva: Lekcia 1-7

Metodika kurzu:

Účastník kurzu si rozvíja receptívno – produktívne jazykové zručnosti v súlade s charakteristikou jazykových úrovní Európskej komisie. Po absolvovaní kurzu rozumie známym slovám a jednoduchým frázam týkajúcim sa jeho a jeho rodiny a bezprostredného okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne. Rozumie známym názvom, výrazom a celkom jednoduchým vetám, napr. oznámeniam a plagátom, textom v katalógoch alebo internetovým statusom.
Dokáže sa dorozumievať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho komunikačný partner v rozhovore opakuje pomaly slová alebo sa vyjadrí podobným spôsobom a pomôže mu pri formulácii myšlienok.
Absolvent kurzu dokáže formulovať jednoduché otázky a odpovede o svojich základných potrebách alebo známych témach. Jeho samostatný ústny prejav využíva jednoduché spojenia a vety, prostredníctvom ktorých dokáže opísať miesto, kde žije a ľudí, ktorých pozná. Dokáže napísať krátku jednoduchú pohľadnicu, napr. prázdninový pozdrav alebo email. Vie vyplniť rôzne formuláre s osobnými údajmi, napr. v registračnom formulári v hoteli, uviesť meno, adresu, národnosť/ štátnu príslušnosť atď.

Tematický obsah kurzu:

Gramatický obsah kurzu:

Osvojená slovná zásoba:

Praktická komunikácia:

Písomný prejav:

Trvanie kurzu: 16 týždňov (32 x 90 min.)
Frekvencia vyučovania: 2 x 90 min. týždenne
Počet účastníkov v jednej skupine: 5 – 8
Celková cena kurzu: 179,84 EUR (2,81 EUR/45 min.)

 

Prihláška na kurz