MENU

Sept. 2017: Konverzácie pre pokročilých

Štruktúra kurzu:

Konverzačný kurz Konverzácie pre pokročilých je dvojsemestrálny kurz rozdelený na zimný semester (Konverzácie pre pokročilých 1) a letný semester (Konverzácie pre pokročilých 2). Absolvovanie zimného semestra nie je podmienkou zápisu do letného semestra.

Metodika kurzu:

Kurz Konverzácie pre pokročilých 1 je zameraný na obchodnú angličtinu. Jeho jadro tvorí práca s cudzojazyčnými periodikami a videami z oblasti obchodnej a pracovnej angličtiny, psychológie, sociológie, politológie, ekonómie a rozvoja osobnosti.
Cieľom kurzu je rozšírenie lexikálneho repertoára účastníkov kurzu o odbornú slovnú zásobu a frazeológiu z oblasti obchodnej angličtiny a v rozsahu preberaných tém, uplatnenie frazeologizmov pri formulovaní vlastných výpovedí a opakovanie predložiek.
Prípravu účastníkov kurzu tvorí sledovanie aktuálneho politicko-ekonomického diania, priebežné učenie sa novej slovnej zásoby a samostatná práca so zahraničnými periodikami.
Precvičovanie stredne pokročilej gramatiky je realizované formou spätnej väzby a vychádza z predpokladu, že účastníci ovládajú gramatiku na teoretickej úrovni. V prípade potreby bude gramatika preberaná formou prekladových a vizuálnych cvičení.

 

Trvanie kurzu: 18 týždňov (18 x 120 min.)

Frekvencia vyučovania: 1 × 120 min. týždenne

Počet účastníkov v jednej skupine: 4 – 7

Celková cena kurzu: 180 EUR

 

Prihláška na kurz