MENU

Sept. 2017: Kids Club 3,4 – základné vedomosti

Štruktúra kurzu:

Detský kurz angličtiny Kids Club 3,4 je druhým z radu detských kurzov angličtiny. Tento kurz je vhodný pre deti tretieho alebo štvrtého ročníka základnej školy a prebieha dvakrát do týždňa v trvaní 90 minút.
Je kurzom, na ktorom sa deti začnú učiť samostatne rozprávať.

Metodika kurzu:

Detský kurz Kids Club 3,4 je zameraný na rozvoj slovnej zásoby v rozsahu preberaných tém, hovorený prejav a posluch v dialógu, osvojenie si základov samostatného rozprávania a nácvik správnych a primeraných reakcií.
Cieľom kurzu je rozšíriť slovnú zásobu detí a nadviazať na ňu pri tvorbe viet a otázok a krátkych dialógov z každodenného života.
Hodiny sú zábavné a dynamické, deti sa učia interaktívne, neustále komunikujú s učiteľom alebo medzi sebou, sú vystavované množstvu jazykového materiálu a učia sa pohybom.
Sú motivované a povzbudzované k samostatnému rozprávaniu, nesedia v laviciach a popri učeniu sa môžu venovať jednoduchým hrám.

Tematický obsah kurzu:

Gramatický obsah kurzu:

 

Trvanie kurzu: 16 týždňov (32 x 90 min.)

Frekvencia vyučovania: 2 × 90 min. týždenne

Počet detí v jednej skupine: 8

Celková cena kurzu: 180 EUR (45 EUR mesačne)

 

Prihláška na kurz