MENU

Sept. 2017: Angličtina na prežitie 1

Štruktúra kurzu:

Konverzačno-gramatický kurz Angličtina na prežitie je ročný kurz rozdelený na dve nadväzné časti: Angličtina na prežitie 1, Angličtina na prežitie 2. Preberané učivo zodpovedá kompletným gramatickým a lexikálnym znalostiam potrebným k životu.

Metodika kurzu:

Konverzačno-gramatický kurz Angličtina na prežitie 1 je zacielený na nácvik gramatických javov na pozadí jazykového prejavu.
Kurz sa zameriava na rozvoj správnych a primeraných reakcií v prirodzených a simulovaných situáciách a v situačných dialógoch, nácvik interpretácie a odovzdávania informácií, a vysvetlenie významu slov opisom.
Cieľom kurzu je naučiť účastníkov kurzu používať gramatiku tak, aby ju počas svojho rozprávania aktívne používali a aby sa u nich vytvorilo prepojenie teórie s praxou.
Okrem gramatickej časti sa kurz sústreďuje na novú slovnú zásobu, ktorá je tematicky usporiadaná a ktorá reflektuje situácie zo života dospelých. Jej osvojenie účastníkom
umožní riešiť každodenné životné situácie v zahraničí alebo v cudzojazyčnom prostredí.
Absolventi kurzu budú schopní zvládnuť situácie a rozhovory spojené s cestovaním, nakupovaním, telefonovaním, návštevou lekára a pod. Budú mať prístup k autentickým materiálom (internetovým stránkam, doplnkovým videám, textom, knihám), ktoré im pomôžu pochopiť potrebu samovzdelávania a ukážu možnosti vlastného rozvoja.

Individuálnu prípravu účastníkov kurzu tvorí vypracovanie si gramatických cvičení spolu s naučením sa novej slovnej zásoby. Po splnení týchto podmienok účastníkov naučím, ako efektívne využívať gramatické štruktúry v ich vlastnom jazykovom prejave.
Jazykový kurz je pre mňa živý produkt, ktorý prispôsobujem úrovni a požiadavkám účastníkov kurzu.

 

Tematický obsah kurzu:

 Gramatický obsah kurzu:

 

Trvanie kurzu: 18 týždňov (18 x 120 min.)

Frekvencia vyučovania: 1 × 120 min. týždenne

Počet účastníkov v jednej skupine: 4 – 7

Celková cena kurzu: 180 EUR

 

Prihláška na kurz