MENU

Angličtina pre mamičky

Metodika kurzu:

Jazykový kurz Angličtina pre mamičky je zacielený na udržiavanie si osvojeného učiva, a nácvik jazykového prejavu.
Jeho cieľom je poskytnúť rodičom na materskej alebo rodičovskej dovolenke miesto na rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku a priestor na vlastnú sebarealizáciu. Aktivity kurzu smerujú k vytvoreniu podmienok, ktoré zvýšia sebavedomie mamičiek a podporia ich vo vlastnom sebavzdelávaní.
Individuálna príprava účastníkov kurzu pozostáva z priebežného učenia sa slovnej zásoby a vystavovania sa cudzojazyčnému prostrediu.
Tento kurz ponúkam v rámci bezplatnej dobrovoľníckej činnosti.

Na hodiny sa záujemci prihlasujú na FB stránke firmy WINOR.
Hodiny sa konajú raz za 4-6 týždňov v priestoroch firmy WINOR. V prípade záujmu sa vyučovanie uskutoční v mestskej baby-friendly kaviarni v spoločnosti detí.