MENU

Feb. 2018: Angličtina na prežitie 2

Štruktúra kurzu:

Konverzačno-gramatický kurz Angličtina na prežitie 2 je pokračovaním kurzu Angličtina na prežitie 1. Zápis na tento kurz je z dôvodu nadväznosti učiva podmienený úspešným absolvovaním kurzu Angličtina na prežitie 1, alebo úspešným absolvovaním vstupného testu.

Metodika kurzu:

Konverzačno-gramatický kurz Angličtina na prežitie 2 sa zameriava na nácvik gramatických javov na pozadí jazykového prejavu.
Kurz dopĺňa rozvoj správnych a primeraných reakcií v prirodzených a simulovaných situáciách a v situačných dialógoch a prechádza k rozvoju správneho, zrozumiteľného a primeraného samostatného vyjadrovania sa.
Cieľom kurzu je naučiť účastníkov kurzu používať gramatiku tak, aby ju počas svojho rozprávania aktívne používali a aby sa u nich vytvorilo prepojenie teórie s praxou.
Okrem gramatickej časti sa kurz sústreďuje na novú slovnú zásobu, ktorá je tematicky usporiadaná a ktorá reflektuje situácie zo života dospelých. Jej osvojenie účastníkom umožní riešiť každodenné životné situácie v zahraničí alebo v cudzojazyčnom prostredí.
Absolventi kurzu budú schopní zvládnuť situácie a rozhovory spojené s nakupovaním, hľadaním si ubytovania, riešením problémov a pod. a zdokonalia sa vo vyjadrení vlastných názorov v rozsahu tematických okruhov.
Budú mať prístup k autentickým materiálom (internetovým stránkam, doplnkovým videám, textom, knihám), ktoré im pomôžu dopĺňať si vedomosti a aktívne sa podieľať na svojom samovzdelávaní.

Individuálnu prípravu účastníkov kurzu tvorí vypracovanie si gramatických cvičení spolu s naučením sa novej slovnej zásoby. Po splnení týchto podmienok účastníkov naučím, ako efektívne využívať gramatické štruktúry v ich vlastnom jazykovom prejave.
Jazykový kurz je pre mňa živý produkt, ktorý prispôsobujem úrovni a požiadavkám účastníkov kurzu.

Tematický obsah kurzu:

Gramatický obsah kurzu:

Trvanie kurzu: 18 týždňov (18 x 120 min.)

Frekvencia vyučovania: 1 × 120 min. týždenne

Počet účastníkov v jednej skupine: 4 – 7

Celková cena kurzu: 180 EUR

 

Prihláška na kurz