MENU

Preklady

Základné pojmy:

Preklad je prevod textu zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka v elektronickej alebo papierovej forme, ktorá významovo, štylisticky a z hľadiska formátovania zodpovedá originálu.
Základom na výpočet odmeny prekladateľa je normostrana (NS), t.j.  1 500 znakov bez medzier alebo 1800 znakov s medzerami cieľového textu (prekladu). Výpočet ceny na základe východiskového (pôvodného) textu je len orientačný.
Deň zadania zdrojového textu prekladateľovi a deň doručenia cieľového textu objednávateľovi sa nepočíta do počtu dní, ktoré má prekladateľ na preklad k dispozícii.
Podrobnejšie informácie o podmienkach a zásadách poskytovania prekladateľských služieb a výpočtu normostrán nájdete v základných dokumentoch Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov: Štandardné podmienky – preklady

Podmienky prekladateľských služieb:

Profesionálne a etické zásady prekladateľských služieb:

 

Odmena za preklad podľa odporúčaní JTP a SAPT:

1 NS komerčného prekladu 18 EUR
1 NS autorského prekladu (t.j. preklad beletrie, učebníc) 13 EUR